Přípravný (nultý) ročník bilingvních tříd PBS

Zájemci o studium našich bilingvních tříd jsou příjímány do přípravného (nultého) ročníku, tzv. Year 1C již v 5ti letech.  Jeho absolvování je hlavní, ne však jedinou, podmínkou k zahájení povinné školní docházky. Onou další, neméně důležitou podmínkou je znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. O zařazení dětí do nultého ročníku rozhoduje ředitel školy.

Pokud byl Vašemu dítěti navržen odklad povinné školní docházky, je tento ročník pro něj tou nejlepší možnou volbou.

Výhodou naší přípravné třídy je v porovnání se školkami i menší kolektiv. Naše bilingvní třídy navštěvuje max. 18 dětí. Učí v ní učitelé s kvalifikací pro první stupeň ZŠ a k ruce mají asistenta s pedagogickým vzděláním. Oba jsou bilingvní, mluví plynně česky a anglicky. Předměty vyučované v angličtině jsou vedeny rodilými mluvčími, kvalifikovanými učiteli z Velké Británie. Oba učitelé se ve třídě pravidelně střídají. Tím plně zajistíme bilingvní stránku výuky.

Veškeré aktivity jsou směřovány tak, aby děti byly připravené na další stupeň vzdělávání, zadaptovaly se na školní prostředí,  vzájemně respektovaly druhého, vytvořily správné společenské návyky vůči pedagogům, rodičům, svým spolužákům, vytvořily si kladný vztah a důvěru k naší škole. Individuality dětí a jejich pokroky konzultujeme s rodiči formou třídních schůzek či osobních konzultací, ukázkových prací dětí, formou besídek, společných vystoupení s dětmi z naší britské školy, The Prague British School. Spolupráce s logopedkou a pedagogicko- psychologické poradnou jsou doplňujícím faktorem, které přispívají k správnému předškolnímu rozvoji dítěte.

Děti v našem přípravném ročníku nedostávají známky, jsou hodnoceny slovně.  Na konci každého pololetí obdrží „B“ vysvědčení, v němž je uvedeno slovní hodnocení ze všech vyučovaných předmětů (v čj i aj).

V současnosti je mezi rodiči vysoce hodnocena možnost nástupu pětiletých dětí do přípravného ročníku, a to především vzhledem k akademické náročnosti naší bilingvní ZŠ. Opatření odpovídá trendu včasné odborné pedagogické péče o děti a je uplatňováno v mnoha zemích EU.

Příprava na základní vzdělávání respektuje veškeré vývojové zvláštnosti dětí. Pokud se u Vašeho dítěte v průběhu přípravného ročníku projeví výrazná nezralost v některých oblastech jeho vývoje, doporučíme Vám odklad jeho povinné školní docházky o 1 rok a opakování ročníku.

Náš přípravný ročník se obsahově podobá spíše prvnímu ročníku ZŠ, stejně tak jako jeho denní režim. Tato forma má dětem vštípit návyky pro skutečné vyučování, do kterého vstoupí o rok později. Kromě toho si navykají na koncentraci, začínají třeba desetiminutovým soustředěním a na konci roku už by měly být připraveny zvládnout v lavici skoro celou hodinu.

Náplň učiva přípravné třídy si vytváří každá škola podle vlastních potřeb, jednotné osnovy tu neexistují. Procvičujeme celý rok grafomotoriku, jazykové znalosti (Čj i Aj), početní opeace, logopedii, schopnost prezentace před třídou, apod.

Přípravné třídy fungují v České republice od roku 1993, vymezené zákonem jsou od roku 2004. Dětí v nich každým rokem výrazně přibývá. Jsou zde spokojené a rodiče oceňují, že dělají velké pokroky. Dozrávají po stránce psychické i sociální, jsou více soustředěné a samostatné.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU